بنزيل بنزوات

موارد مصرف بنزیل بنزوات اين فرآورده براي درمان موضعي عفونت شپش سر و همچنین عانه وجرب يا گال به كار مي‌رود -


Item Value
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ورود به تلگرام