لستين

لسیتین یک لغت یونانی و همچنین به معنای زرده تخم مرغ می باشد و همچنین علت نام‌گذاری آن، وجود میزان فراوان لسیتین در زرده تخم مرغ و همچنین همچنین کشف این ماده برای اولین بار در زرده تخم مرغ بوده‌است - لسیتین، یک گروه از فسفولیپیدها می‌باشند که ترکیب اسید فسفریک، گلیسرول، کولین با اسیدهای چرب هستند مانند فسفاتیدیل کولین، فسفاتیدیل اینوزیتول و همچنین فسفاتیدیل اتانل آمین -


Item Value
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ورود به تلگرام