متيل متااكريلات

رنگ اکریلیک دوجزئی رنگ های اکریلیک دوجزئی برپایه رزین متیل متاکریلات بوده و همچنین با هاردنر [ پراکساید ] سخت می شوند - اکریلیک های دو همچنین جزئی در مقابل عوامل جوی و همچنین سایش بسیار مقاوم بوده و همچنین از ماندگاری بالایی برخوردار هستند -


Item Value
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ورود به تلگرام